ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Α ΕΞΑΜ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ

Περιγραφή

Βασικοί ορισμοί - Τυχαίες μεταβλητές - Κατανομές πιθανότητας - Παράμετροι κατανομών - Κανονική κατανομή - Κατανομή του Student - Έλεγχος υποθέσεων και σημαντικότητας - Στατιστική επεξεργασία πειραματικών δεδομένων - Διαγράμματα - Δειγματοληψία- Μέγεθος δείγματος - Γραμμική παλινδρόμηση - Συσχέτιση - Ανάλυση Διακύμανσης - Ποιοτικός έλεγχος - Αξιολόγηση - Αξιοπιστία Διαδικασιών

Κωδικός: 2022B103
Κατηγορία: 2022B