Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

Διαδικασία Έναρξης και Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης

Γενικά:

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Όταν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται συνεχόμενα (6μηνο Πρακτικής Άσκησης) η εγγραφή στο 5ο εξάμηνο γίνεται ταυτόχρονα με την έναρξή της. Το εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης δεν μπορεί να διενεργείται ταυτόχρονα με εξάμηνο κατάρτισης. Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί
ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ή 6 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.ΕΚ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να διακοπεί με πρωτοβουλία του ασκούμενου ή του φορέα απασχόλησης βάσει τεκμηρίωσης και δηλώνεται στο Ι.Ε.Κ. εποπτείας. Επίσης, ο ασκούμενος δύναται να αλλάξει εργοδότη, εφόσον συντρέχει τεκμηριωμένος σοβαρότατος λόγος. Ο ασκούμενος πριν την έναρξη και μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης, οφείλει να προσκομίσει στο Ι.Ε.Κ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά (περιγράφονται στη συνέχεια). Σε περίπτωση διακοπής της Πρακτικής Άσκησης, ο ασκούμενος επίσης οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Ι.Ε.Κ. και να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη της πρακτικής:

1. Αίτηση - δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση

2. Βεβαίωση εργοδότη, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, δηλώνοντας με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφοντας το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης. 

3. Απογραφικό ΙΚΑ - ΕΦΚΑ

4. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ

5. Αντίγραφο ταυτότητας

6. Τρία αντίτυπα συμβάσεων συμπληρωμένα με τα στοιχεία εργοδότη και πρακτικά ασκούμενου, υπογραφή και σφραγίδα του εργοδότη και υπογραφή του Πρακτικά Ασκούμενου.

7. Έντυπο ατομικών Στοιχείων Πρακτικά Ασκούμενου

8 Έντυπο αναλυτικών στοιχείων εργοδότη και Επόπτη Σπουδών

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Πρακτικά Ασκούμενου ότι ΕΙΝΑΙ άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος για παροχές ασθένειας σε είδος   ή

10. Υπεύθυνη Δήλωση του Πρακτικά Ασκούμενου ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος για παροχές ασθένειας σε είδος

Ο Διευθυντής του ΙΕΚ εγκρίνει την έναρξη της πρακτικής άσκησης και συντάσσει τη σχετική απόφαση.

Από τη γραμματεία του ΙΕΚ υποβολής των δικαιολογητικών (Γραμματεία ΙΕΚ Αμπελοκήπων), ο καταρτιζόμενος παίρνει:

- την Έγκριση Π.Α.

- το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.)

Ο καταρτιζόμενος υποβάλλει την Απόφαση έγκρισης της Πρακτικής Άσκησης στον εργοδότη ο οποίος υποχρεούται στη συμπλήρωση του εντύπου Ε3.5 στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ πριν την ημερομηνία ενάρξης της Πρακτικής Άσκησης. Το έντυπο Ε.3.5 της ΕΝΑΡΞΗΣ της Πρακτικής Άσκησης το προσκομίζει ο πρακτικά ασκούμενος στο αρμόδιο τμήμα Π.Α. του ΔΙΕΚ Αμπελοκήπων εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έναρξης με υπογραφή και σφραγίδα του εργοδότη. Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος και ο φορέας συμπληρώνουν καθημερινά και ανελλιπώς το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο παρέχεται στους καταρτιζόμενους από το ΔΙΕΚ μαζί με την παράδοση της απόφασης έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης. Ο πρακτικά ασκούμενος οφειλει μία φορά κάθε μήνα να παρουσιάζεται (έπειτα από προγραμματισμένο ραντεβού) στο ΔΙΕΚ Αμπελοκήπων ή στο ΔΙΕΚ εποπτείας της Π.Α. (εάν η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε άλλο νομό) με το Βιβλίο Πρακτικής του, για συζήτηση σχετικά με την πορεία διεξαγωγής της Π.Α., για  τον έλεγχο του Βιβλίου και την καταχώριση των ωρών που έχουν πραγματοποιηθεί. 

Στην περίπτωση πρόθεσης του εργοδότη ή του πρακτικά ασκούμενου, διακοπής της Πρακτικής Άσκησης που οφείλεται σε σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο, ο πρακτικά ασκούμενος οφείλει να ενημερώσει άμεσα, και να προσκομίσει στο ΔΙΕΚ Αμπελοκήπων τα ακόλουθα:

1. Αίτηση διακοπής της Πρακτικής Άσκησης

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Πρακτικά Ασκούμενου για τη διακοπή της Π.Α.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Εργοδότη για τη διακοπή της Π.Α.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν να γίνουν μέσω gov.gr ή να είναι θεωρήμενες για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.

4. Το έντυπο Ε.3.5 ΔΙΑΚΟΠΗΣ της Πρακτικής Άσκησης από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με υπογραφή και σφραγίδα του εργοδότη (το δίνει ο εργοδότης ή ο λογιστής του)

Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης ο εργοδότης - νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα απασχόλησης βεβαιώνει ότι o καταρτιζόμενος πραγματοποίησε την Π.Α. στην ανωτέρω επιχείρηση/οργανισμό καθώς και το διάστημα της επιτυχούς ολοκλήρωσης. Την ίδια μέρα με την λήξη της Π.Α., ο καταρτιζόμενος παραδίδει στο ΙΕΚ Αμπελοκήπων:

1. Το Βιβλίο Π.Α.

2. Τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης με υπογραφή και σφραγίδα του Εργοδότη 

3. Το έντυπο Ε.3.5 ΔΙΑΚΟΠΗΣ της Πρακτικής Άσκησης (αιτία διακοπής: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με υπογραφή και σφραγίδα του εργοδότη (το δίνει ο εργοδότης ή ο λογιστής του)

Το  ΔΙΕΚ εκδίδει τη Βεβαίωση Περάτωσης της Πρακτικής Άσκησης.

Στη συνέχεια εκδίδεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ), με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, εκτός από την Π.Α. η φοίτηση και στα τέσσερα εξάμηνα της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Ο απόφοιτος προσέρχεται ο ίδιος για την παραλαβή της ΒΕΚ ή κάποιος νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του/της, με δύο έγχρωμες φωτογραφίες.

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 25 guests και κανένα μέλος

 

eoppep

Βιογραφικό σημείωμα

diavgeia

evropaiki pili katartisis