Σάββατο, 18 Μαϊος 2024

Ασφάλιση κατά τη διάρκεια της Π.Α.

Ασφάλιση κατά την Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Οι καταρτιζόμενοι σπουδαστές πρακτικής άσκησης των ΙΕΚ, ασφαλίζονται στον e-E.Φ.Κ.Α.-τ. ΙΚΑ, μόνο για τον κίνδυνο ατυχήματος (εγκ. τ. ΙΚΑ 112/92. Οι ημέρες ασφάλισής τους, δεν περιέχουν κλάδο σύνταξης.

Για τις χρονικές περιόδους πρακτικής άσκησης έως 26/08/2021, αρμόδιος και υπόχρεος έναντι του e-E.Φ.Κ.Α. εργοδότης, ήταν το Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΙΕΚ (εγκ. τ. ΙΚΑ 74/98).

Με τις νέες διατάξεις, παραμένει η υποχρέωση ασφάλισης για τον κλάδο ατυχήματος και μεταφέρεται η υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών από τα ΙΕΚ, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εργοδότες) στα οποία υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

Για την ασφάλισή καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του αρ. 10 του Ν. 2217/94 ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση και αφορά την κάλυψη κατά του κινδύνου ατυχήματος.

Ορίζονται σε 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά (από τον 10/2008 έως και σήμερα το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφ. κλάσης είναι 40,45 € (εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 32/08).

Η ασφάλιση, πραγματοποιείται για 25 ημέρες το μήνα ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόληση

Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια της θεσμοθετημένης από το πρόγραμμα σπουδών τους πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα (μετά από δήλωση του καταρτιζόμενου), υπάγονται και για τον κίνδυνο αυτόν στην ασφάλιση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 10 του αρ. 15 του Ν.3232/04 (εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 44/04).

Η εφαρμογή των νέων διατάξεων αρχίζει την 26/8/2021, ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ «K5/97484/05-08-21» στο ΦΕΚ.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων καταργείται κάθε άλλη απόφαση η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα αναφερόμενα θέματα.

Οι νέες  διατάξεις αφορούν τις ειδικές συμβάσεις πρακτικής άσκησης με ΙΕΚ, οι οποίες υπογράφονται από την 26/08/2021 και μετά ή έχουν υπογραφεί σε προγενέστερο χρόνο με το παλαιό καθεστώς και συνεχίζονται μετά την 26/8/2021.

Στην περίπτωση αυτή - που η σύμβαση έχει καταρτιστεί πριν τις 26/08/2021 και συνεχίζει - η μεταφορά της αρμοδιότητας στην υποβολή Α.Π.Δ. και η καταβολή των εισφορών από τους Φορείς/Πρόσωπα που παρέχουν την άσκηση, θα εφαρμοστεί από την 01/09/2021 και μετά.

Συχνές ερωτήσεις e- EFKA

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 29 guests και κανένα μέλος

 

eoppep

Βιογραφικό σημείωμα

diavgeia

evropaiki pili katartisis