Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 8

Μετεγγραφές - Κατατάξεις - Αλλαγή ειδικότητας

1. Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει: α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους, β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί. Ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ. υποδοχής οφείλει να εγκρίνει ή να απορρίψει τη μετεγγραφή εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της. Οι αιτήσεις μετεγγραφής καταχωρίζονται από το Ι.Ε.Κ. υποδοχής στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης, ελέγχονται και ολοκληρώνονται από το Τμήμα Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., και εκδίδεται σχετική απόφαση. Στις περιπτώσεις όπου η μετεγγραφή δεν ολοκληρωθεί, ο καταρτιζόμενος συνεχίζει τη φοίτησή του στο Ι.Ε.Κ. που είναι εγγεγραμμένος.

2. Μετεγγραφές στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπονται.

3. Ανάκληση μετεγγραφής για το ίδιο εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπεται.

4. Σε περιπτώσεις μεταγωγής καταρτιζόμενων σε Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης ή σε περίπτωση αποφυλάκισής τους, η μετεγγραφή τους σε άλλο Ι.Ε.Κ., εντός ή εκτός Καταστημάτων Κράτησης, στην ειδικότητα που φοιτούν δύναται να πραγματοποιηθεί άμεσα και όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία μεταγωγής ή αποφυλάκισής τους.

5. Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης και ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. Για τον λόγο αυτό, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, συνοδευόμενη από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που κατέχουν.

6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατατάσσεται σε εξάμηνο που δεν λειτουργεί την τρέχουσα περίοδο κατάρτισης, διατηρεί το δικαίωμα εγγραφής στο εξάμηνο της ειδικότητας στην οποία κατατάχθηκε.

7. Καταρτιζόμενοι ειδικοτήτων που έχουν καταργηθεί δύνανται να κατατάσσονται για συνέχιση της φοίτησης σε αντίστοιχες νέες ειδικότητες, υποβάλλοντας στο Ι.Ε.Κ. που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν αίτηση κατάταξης από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, συνοδευόμενη από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και το ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου.

8. Είναι δυνατή η αλλαγή ειδικότητας από καταρτιζόμενο στο Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης. Στην περίπτωση αυτή, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει αίτηση κατά τις περιόδους των μετεγγραφών της παρ. 1.

Το ΔΙΕΚ Αμπελοκήπων δέχεται αιτήσεις μετεγγραφής και αιτήσεις αλλαγής ειδικότητας για το εαρινό εξάμηνο 2023Α έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Ο/η υποψήφιος/-α προσέρχεται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ κατά τις ώρες 14.00 - 19.00 και υποβάλλει την αίτησή του/της, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

3. Ατομικό Δελτίο Καταρτιζόμενου (από το ΙΕΚ προέλευσης)

4. Αντίγραφο Ατομικού Φακέλου (από το ΙΕΚ προέλευσης)

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 59 guests και κανένα μέλος

 

 

eoppep

Βιογραφικό σημείωμα

diavgeia

evropaiki pili katartisis