Σάββατο, 18 Μαϊος 2024

Σημαντικά

Αμέσως μετά την ανάθεση της διδασκαλίας

Μελετούν το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας, καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας τους τα απαιτούμενα διδακτικά βοηθήματα και εποπτικά μέσα διδασκαλίας, σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή τους εκπαιδευτές που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στο ίδιο ή σε άλλο τμήμα. Οι εργαστηριακοί εκπαιδευτές καταγράφουν τα απαιτούμενα εργαλεία, υλικά και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων και ορίζουν τα ελάχιστα όρια απαιτούμενης ποσότητάς τους, ώστε να αρχίσει η διασκαλία δεξιοτήτων. Για τα εργαστηριακά και μικτά μαθήματα συντάσσουν φύλλο πληροφοριών, εφόσον δεν έχουν εκδόσει σημειώσεις τους και φύλλο έργου. Αντίγραφα καταθέτουν στην γραμματεία του ΙΕΚ.

Πριν την έναρξη της διδασκαλίας

Προσέρχονται έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδακτικής τους ώρας και πιστοποιούν την προσέλευσή τους με υπογραφή σε σχετικό βιβλίο.

Με την έναρξη της διδασκαλίας

Με την έναρξη της διδακτικής ώρας εισέρχονται αμέσως στο χώρο διδασκαλίας, αίθουσα ή εργαστήριο και δεν επιτρέπουν πλέον την είσοδο σε καταρτιζόμενους που καθυστερούν χωρίς αποχρώνια λόγο. Πιστοποιούν την παρουσία των καταρτιζομένων με την καταχώρηση των ονομάτων των καταρτιζομένων που απουσιάζουν και υπογράφουν στη σχετική στήλη. Διόρθωση λάθους γίνεται μόνον από το Δ/ντή ή Υποδιευθυτή με σύνταξη σχετικής πράξης στη στήλη των παρατηρήσεων του βιβλίου.

Οι παρουσίες των καταρτιζόμενων λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης κατά την έναρξή της και με ευθύνη του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών. Δεν επιτρέπεται η παρουσία μη καταρτιζόμενων εντός της αίθουσας διδασκαλίας ή του εργαστηριακού χώρου. Με την έναρξη της διδασκαλίας προτείνουν στους καταρτιζόμενους βιβλιογραφία τουλάχιστον τριών τίτλων και εκδίδουν με μέριμνα του ΙΕΚ σημειώσεις επί του διδασκομένου αντικειμένου.

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας

Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας τους, επιδιώκουν την ενεργό συμμετοχή των καταρτιζομένων στη διάρκεια της διαδικασίας της μάθησης με την προσφορότερη διδακτική μέθοδο. Πάντως ανεξάρτητα από το είδος του μαθήματος ο εκπαιδευτής οφείλει να αναθέτει γραπτές εργασίες ή έργα για την εμπέδωση της μάθησης, να οδηγεί και να ελέγχει την πραγματοποίησή τους και να προτρέπει τους καταρτιζόμενους να αναζητούν στον εργασιακό χώρο την εφαρμογή των όσων διδάσκει.Δεν επιτρέπουν τη χρήση εγκαταστάσεων, εργαλείων και μηχανημάτων χωρίς την παρουσία τους. Επιβάλλουν τις κυρώσεις της παρατήρησης και της ωριαίας αποβολής από το μάθημα σε καταρτιζόμενο, που με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας και παραπέμπουν στη διοίκηση, παρεκκλίσεις καταρτιζομένων που κατά την κρίση τους, επιφέρουν βαρύτερη κύρωση. Για τις ενέργειές τους αυτές ενημερώνουν εγγράφως τη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. για τη σύνταξη των σχετικών πράξεων. Ενημερώνουν αμέσως το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, για το λόγο τυχούσης διακοπής της διδασκαλίας πριν την ολοκλήρωση της διδακτικής ώρας. Στις οριζόμενες από τον Κανονισμό λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. προθεσμίες διεξάγουν τις εξετάσεις προόδου και παραδίδουν τη βαθμολογία στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. Τα κινητά τηλέφωνα, τόσο των εκπαιδευτών όσο και των καταρτιζομένων, να απενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι εκπαιδευτές οφείλουν να ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. για κάθε μετακίνηση των τμημάτων τους, εκτός του Ι.Ε.Κ., ακόμη και αν προβλέπεται από το πρόγραμμα.

Με το πέρας της διδακτικής ώρας

Συμπληρώνουν την ενότητα που δίδαξαν στο βιβλίο ύλης . Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδακτική ώρα, αναγράφεται ο λόγος της μη πραγματοποίησής της. Ενημερώνουν τις σχετικές καρτέλες χρήσης αναλωσίμων υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων και με αίτησή τους ζητούν την προμήθεια υλικών, εάν τα αποθέματα είναι μικρότερα από τα αποθέματα που διατίθενται.

Προς το τέλος του εξαμήνου κατάρτισης

Δύο τουλάχιστον εβδομάδες πριν από τη λήξη των μαθημάτων ενημερώνουν τους καταρτιζόμενους για τον τρόπο διεξαγωγής της τελικής εξέτασης, του μαθήματος. Συντάσσουν έκθεση πραγματοποίησης της διδασκαλίας μετά το τέλος των μαθημάτων, όπου και αναφέρουν τυχόν προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη διδασκαλία του μαθήματος, τις προτάσεις για βελτίωση του αναλυτικού προγράμματος και κάθε άλλη παρατήρηση, η οποία κατά τη γνώμη τους θα συμβάλει στη βελτίωση της παρεχόμενης κατάρτισης.

Αξιολόγηση Φοίτησης (Εξετάσεις Προόδου - Γραπτές Εργασίες - Τελικές Εξετάσεις)

1. Βασικές αρχές του συστήματος αξιολόγησης της φοίτησης αποτελούν ο εκ των προτέρων σαφής καθορισμός και η διασφάλιση της διαφάνειας ως προς τις παραμέτρους αξιολόγησης, ο μετρήσιμος χαρακτήρας της αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που συνάδουν με το επίπεδο των καταρτιζόμενων, η εύλογη κδίκαιη απονομή βαθμών σε αυτούς, η δυνατότητα παροχής ανατροφοδότησης τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους καταρτιζόμενους σχετικά με τους όρους και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της βαθμολόγησης, καθώς και η εκ των υστέρων δυνατότητα ίσης πρόσβασης των καταρτιζόμενων στους βαθμούς και τις παρατηρήσεις επί της απόδοσής τους, με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου τους και τη συνεχή βελτίωσή τους.

2. Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων ανά μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Εξέταση προόδου β) Ατομικές/ομαδικές εργασίες και γ) Τελική εξέταση.

3. Σε περίπτωση παροχής εξ αποστάσεως κατάρτισης όλες οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με ατομικές γραπτές εργασίες, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 18.

4. Αναφορικά με τις εξετάσεις προόδου ισχύουν τα εξής: α) Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία (1) εξέταση προόδου ανά μάθημα, και εφόσον έχει διδαχθεί τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των προβλεπόμενων από τον Οδηγό Κατάρτισης συνολικών ωρών, με εξεταζόμενα θέματα που ορίζονται και βαθμολογούνται από τον εκπαιδευτή, β) καταρτιζόμενος που απουσιάζει δικαιολογημένα από την εξέταση προόδου λόγω ασθένειας ή άλλου τεκμηριωμένα σοβαρού λόγου, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. εξετάζεται σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ., γ) η διάρκεια της εξέτασης προόδου κάθε μαθήματος είναι μία (1) διδακτική ώρα.

5. Για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής: α) οι τελικές εξετάσεις κάθε μαθήματος πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων κατάρτισης κάθε εξαμήνου, β) τα θέματα των τελικών εξετάσεων και οι απαντήσεις των εξεταζόμενων σε αυτά ορίζονται και βαθμολογούνται από τον εκπαιδευτή, γ) η διάρκεια κάθε τελικής εξέτασης είναι δύο (2) διδακτικές ώρες, εκτός αν άλλως ορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης, δ) καταρτιζόμενος που απουσιάζει δικαιολογημένα από την τελική εξέταση λόγω ασθένειας ή άλλου τεκμηριωμένα σοβαρού λόγου, με αίτηση του ιδίου που υποβάλλεται στην Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ., πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου, εξετάζεται κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ.

6. Τα θέματα όλων των εξετάσεων θεωρούνται από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. πριν διανεμηθούν στους καταρτιζόμενους.

7. Η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερα (4) κατ’ ελάχιστον θέματα ανάπτυξης ή/και είκοσι πέντε (25) κατ’ ελάχιστον ερωτήσεις αυτόματης διόρθωσης, όπως πολλαπλής επιλογής, σωστού/λάθους, αντιστοίχισης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας.

8. Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί γραπτή ή προφορική ή πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμός αυτών.

9. Τόσο κατά τις εξετάσεις προόδου όσο και κατά τις τελικές εξετάσεις, τα θέματα αναγράφονται σε φύλλο που φέρει τον τίτλο του Ι.Ε.Κ., την ειδικότητα, την ημερομηνία, το εξάμηνο κατάρτισης και το εκπαιδευτικό έτος, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή-εισηγητή. Επίσης, αναφέρεται ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση κι εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.

10. Διευκρινίσεις επί των θεμάτων και τυχόν οδηγίες δίνονται γραπτώς επί του εντύπου των θεμάτων.

11. Οι απαντήσεις δίνονται από τους καταρτιζόμενους στο φύλλο ή στα φύλλα των θεμάτων ή σε ανεξάρτητα φύλλα, τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενους ταυτόχρονα με τα θέματα, και στα οποία οι εξεταζόμενοι συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό μητρώου, την ειδικότητα, το εξάμηνο, το τμήμα, το μάθημα και την ημερομηνία εξέτασης.

12. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των θεμάτων, ο καταρτιζόμενος παραδίδει τα φύλλα των θεμάτων και των απαντήσεων στον εισηγητή ή στον ορισθέντα επιτηρητή.

13. Ο εισηγητής ή ο επιτηρητής, αφού διαγράψει τα κενά στα φύλλα απαντήσεων, μονογράφει στο τέλος των απαντήσεων, καταμετρά τα παραδοθέντα γραπτά και τα αντιπαραβάλλει με την κατάσταση των καταρτιζόμενων που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, πιστοποιεί τους απόντες και αναγράφει το ονοματεπώνυμό τους στο φάκελο εξετάσεων.

14. Η Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. παραλαμβάνει από τον επιτηρητή τα γραπτά και τα παραδίδει στον εισηγητή με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, προς διόρθωση.

15. Ο εισηγητής βαθμολογεί αριθμητικά την επίδοση του καταρτιζόμενου σε κάθε επιμέρους θέμα. Στο τέλος, αναγράφει τη συνολική βαθμολογία του γραπτού, στο εμπρόσθιο δεξιό άκρο ολογράφως και αριθμητικώς και υπογράφει. Σε περίπτωση λανθασμένης βαθμολόγησης τη διαγράφει με διαγώνιο γραμμή και ξαναγράφει τον τελικό βαθμό, θέτοντας τη μονογραφή του δίπλα από τη διαγραφή. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση εργαστηριακών μαθημάτων πραγματοποιείται με προφορική ή πρακτική δοκιμασία, ο εκπαιδευτής αναγράφει τη συνολική βαθμολογία σε σχετική κατάσταση και την υπογράφει.

16. Ο εισηγητής, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, παραδίδει, με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, τα γραπτά και τη συνοδευτική κατάσταση αριθμητικής βαθμολογίας στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ.. Για τη μη κατάθεση θεμάτων, γραπτών δοκιμίων, βαθμολογιών ή γραπτών εργασιών από τον εκπαιδευτή, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 28.

17. Καταρτιζόμενος, ο οποίος αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις εξετάσεις, βαθμολογείται με μονάδα. Επίσης, με μονάδα βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζόμενων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο αντιγράφουν. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται σύντομο πρακτικό από τους επιτηρητές, με επισημείωση στο γραπτό του καταρτιζόμενου και επισύναψη των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.κ Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 15 guests και κανένα μέλος

 

eoppep

Βιογραφικό σημείωμα

diavgeia

evropaiki pili katartisis